Dopravní opatření ve Vokovicích

Anketní dotazník – nové schéma dopravních opatření v pražských Vokovicích

Vážení občané, 

na těchto stránkách se můžete seznámit se všemi detaily připravované ankety, která dovolí obyvatelům pražských Vokovic rozhodnout o investicích do nových dopravních opatření ve Vokovicích. Anketa proběhne na podzim roku 2024. Zde se také dozvíte o závazných výsledcích ankety pro všechny zúčastněné strany veřejného hlasování. 

Proč se obracíme na veřejnost s anketou o dopravních opatřeních?

Dne 17. 10. 2022 byla uzavřena veřejněprospěšná smlouva mezi MČ Praha 6,  Sarka Valley s.r.o. – „stavebník“, CRESTYL real estate, s.r.o. – „ručitel“, Ing. Jaroslavem Rummlerem a Spolkem Pro Hanspaulku – „dotčená veřejnost“. Stavebník Sarka Valley s.r.o. se v souvislosti s realizací Projektu zavazuje přispět ke zvýšení kvality života obyvatel městské části Praha 6 a v tomto směru se zavazuje investovat a zajistit inženýring v hodnotě 20.000.000,- Kč (vč. DPH) za účelem realizace dopravních staveb a řešení specifikovaných ve Smlouvě, jejichž cílem je přispět k řešení nové organizace dopravy v souvislosti s občany obávaným nárůstem dopravy ve Vokovicích a existujícího problému tranzitní dopravy, která v současnosti trápí Vokovice.

Smlouva ke stažení

Co je cílem ankety a následných investic do nových dopravních opatření ve Vokovicích?

Prvním krokem, který není součástí hlasování v anketě, je zjednosměrnění ulice Na Krutci tak, aby nedocházelo k tranzitní dopravě především v ranních dopravních špičkách z ulice Horoměřická do centra města.Stěžejním účelem vzniku této Smlouvy a spolupráce Smluvních stran je zlepšení stávající dopravní situace ve Vokovicích způsobené již existující vnější tranzitní dopravou. Cílem ankety je rozhodnout o zajištění dalších dopravních opatřeních v dopravním schématu vnitřních Vokovic, která zklidní dopravu v této části města. Opatření mají podobu nového systému jednosměrných ulic a instalace zpomalovacích prahů na vybraných místech veřejných komunikací. Návrh opatření vyplývá z dopravní studie zpracované firmou EuropeanTtransporatation Consultancy s.r.o., která je součástí veřejněprospěšné smlouvy (viz výše).

Dopravní studie

Kdy a kde proběhne hlasování v anketě?

Hlasování proběhne v říjnu 2024 (přesný termín bude upřesněn v září 2024) v rámci jednoho čtvrtečního dne. U hlasování je potřeba prokázat trvalé bydliště ve vymezené lokalitě Vokovic (volební okrsky 6079 a 6080). Anketní lístek získá každý oprávněný respondent na místě. Hlasování probíhá tajně za plentou. Vyplněné hlasovací lístky se umísťují do zapečetěné urny. Vyhodnocení probíhá komisí složenou ze členů třístranné smlouvy a zástupců radnice Prahy 6.

Kde se aktuálně můžete setkat s informacemi o anketě?

V září 2024 proběhnou setkání s veřejností, na nichž budou představeny všechny detaily chystané ankety. Termíny budou zveřejněny v průběhu srpna 2024. 

V září bude dostupná krátká videoprezentace s vysvětlením všech detailů chystané ankety.

Kdo je oprávněn hlasovat v anketě o nových dopravních opatřeních v pražských Vokovicích?

Aktivní účast v anketě je vyhrazená obyvatelům pražských Vokovic, kteří mají trvalé bydliště ve vymezené lokalitě Vokovic (volební okrsky 6079 a 6080)

O čem se bude hlasovat v anketě?

Dle ujednané třístranné veřejněprospěšné smlouvy se Městská část a Dotčená veřejnost zavazují projednat uvedená dopravní opatření s občany Vokovic formou veřejného projednání (neanonymní šetření – dotazník). Městská část se zavazuje, že způsob projednání, šetření, sběr dat, konkrétní podoba dotazníku a analýza výsledků bude provedena ve spolupráci s Dotčenou veřejností prostřednictvím zmocněnců. Pro účely této koordinace budou Dotčenou veřejnost zastupovat Mgr. Michael Pokorný, předseda Spolku Pro Hanspaulku, a MUDr. Štěpán Gála, 2. místopředseda tohoto spolku. Koordinaci účasti všech jmenovaných zajišťuje předseda Spolku pro Hanspaulku.

Anketa obsahuje tři samostatné okruhy, které budou převedeny do anketního dotazníku. Jsou jimi:

Okruh č. 1: Vytvoření systému jednosměrných komunikací v oblasti ulic: Na Volánové, V Kruhu, Na Lužci, Půlkruhová, Vokovická, Na Loukoti.

Okruh č. 2: Vytvoření stavebně provedených zvýšených zpomalovacích prahů alespoň na sedmi křižovatkách ve Vokovicích, a to ideálně na křižovatkách ulic:

  1. Vokovická x Na Krutci x Půlkruhová,
  2. Na Krutci x Na Křídle, 
  3. Na Krutci x Oválová,
  4. Na Krutci x Nad Jenerálkou,
  5. Nad Lávkou x V Středu,
  6. V Nových Vokovicích x V Středu,
  7. K Červenému vrchu x Na Luzích,
  8.  Na Pastvinách x Půlkruhová,
  9.  K Červenému vrchu x V Nových Vokovicích.

Okruh č. 3: Po zjednosměrnění komunikace Na Krutci budou zřízena parkovací stání na obou stranách komunikace před domem č.p. 805/15 a 804/17 dle Studie dopravy,, a to včetně rozšíření chodníků dle ČSN 736110, min. však o šířce 1,75 m plus obruba, případně v upravené podobě dle požadavků příslušných dotčených orgánů státní správy.

Za jakých okolností budou výsledky ankety platné a závazné pro smluvní strany?

Smluvní strany berou na vědomí, že realizace kteréhokoliv dopravního opatření uvedeného v anketě, je podmíněna souhlasem nadpoloviční většiny obyvatel Vokovic, kteří se zúčastnili sběru dat z takového projednání (nebo šetření).